Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bytro Labs GmbH

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Bytro Labs GmbH („Bytro Labs“, „my“). Různými způsoby, například prostřednictvím našich webových stránek („webové stránky“) a mobilních aplikací („mobilní aplikace“ nebo „aplikace“) (všechny souhrnně „služby“), poskytujeme elektronické hry. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bychom vám rádi poskytli informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme. Dále bychom Vás rádi informovali o vašich právech. Odpovědnost za ochranu a zpracování osobních údajů je pro společnost Bytro Labs důležitým problémem. Vaše data jsou chráněna před neoprávněným přístupem a ztrátou pomocí různých technických a smluvních opatření. Společnost Bytro Labs přijala pro tento účel potřebná technická a organizační opatření. Pokud odkazy vedou k webovým stránkám třetích stran, bere na vědomí, že tyto společnosti poskytují své vlastní prohlášení o ochraně údajů, které platí odpovídajícím způsobem. Nabízíme služby pouze osobám starším 16 let. Z toho důvodu vědomě nesbíráme a nezpracováváme údaje od osob mladších než 16 let.

 

I. Jméno a adresa zodpovědné strany

Zodpovědná strana, pokud jde o obecné nařízení o ochraně údajů a další vnitrostátní

zákonů o ochraně údajů členských států, jakož i další ochranu údajů ustanovení, je:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

E-mail: [email protected]

Webová stránka: www.bytro.com

 

II. Jméno a adresa úředníka pro ochranu dat

Úředníkem pro ochranu dat zodpovědné strany je:

Deloitte AB

Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm - Sweden

E-mail: [email protected]

 

III. Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpravidla shromažďujeme osobní údaje, které sdílíte při využívání služeb při přihlašování nebo při registraci a při využívání služeb na bázi poplatků, dle potřeby. Osobní údaje jsou považovány za údaje, které obsahují informace o osobních nebo faktických okolnostech. Při přihlašování a registraci jako uživatel na našich webových stránkách stačí zadat e-mailovou adresu a / nebo uživatelské jméno a / nebo heslo. Heslo je šifrováno a nikdy neumožňuje žádné závěry o aktuálním hesle. V rámci výkonu uzavřené uživatelské smlouvy, zejména v případě vybraných služeb založených na poplatcích, mohou být vyžadovány další údaje, jako je úplné jméno, adresa, vztah k účtu, čísla kreditních karet atd. Navíc, když zpracováváte vaše požadavky nebo vám poskytneme podporu, je někdy nutné požádat o osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Údaje shromažďujeme rovněž v rámci dobrovolné účasti na dotazech a průzkumech. Osobní údaje předkládáme pouze spolupracujícím společnostem nebo externím poskytovatelům služeb za předpokladu, že to je zákonem požadováno nebo povoleno zejména při plnění smlouvy, zpracovávat platby, chránit ostatní uživatele nebo bránit před nebezpečím pro národní nebo veřejnou bezpečnost, nebo trestní stíhání. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zvažovány v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů. V případě selhání platby si vyhrazujeme právo pověřit inkasní agenturu nebo advokáta, aby podle potřeby vybírali splatnou platbu a poskytli potřebné údaje v této souvislosti. Všechny tyto údaje zpracováváme důvěrným způsobem as ohledem na zákonná ustanovení o ochraně údajů. Zpravidla tyto informace neposkytujeme třetím osobám bez vašeho svolení, pokud není povinen provést a uhradit smlouvu, zpracovat Vaši žádost nebo poskytnout vám podporu nebo povolení podle zákonných předpisů o ochraně osobních údajů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud obdržíme souhlas dotčené osoby na zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů, které jsou potřebné k provedení smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, čl. 6 odst. 1 b GDPR slouží jako právní základ. To se týká také procesů zpracování, které jsou nutné k provádění předsmluvních opatření. Pokud musí být osobní údaje zpracovávány tak, aby vyhovovaly zákonným požadavkům, na které se vztahuje naše společnost, čl. 6 odst. 1 c GDPR slouží jako právní základ. V případě, že životně důležité zájmy dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1d GDPR slouží jako právní základ. Je-li k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany vyžadováno zpracování a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené strany nemají přednost před dříve uvedeným zájmem, čl. 6 odst. 1 f GDPR slouží jako právní základ.

3. Účel zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme data, abychom vám umožnili využívat naše služby. To také zahrnuje zpracování za účelem zabezpečení dat a stability a provozní bezpečnosti našeho systému, jakož i účetních účelů. Zpracováváme data, abychom vám poskytli pomoc při odesílání dotazů na podporu. Data jsou také zpracovávána za účelem zjištění a zabránění nesprávnému použití více účtů, např. podvodnými účely. Data jsou zpracovávána, abychom získali nové zákazníky a distribuovali propagační materiál, o kterém se domníváme, že koreluje s vašimi zájmy.

4. Vymazání a doba ukládání dat

Osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují, jakmile již není důvod pro jejich uložení. Údaje mohou být uchovávány i v případě požadavků evropských nebo vnitrostátních zákonodárců v směrnicích, právních předpisech nebo jiných právních předpisech Unie, kterým podléhá odpovědná strana. Údaje mohou být také uloženy nebo smazány po uplynutí doby uchovávání stanoveného stanovenými normami, pokud není požadováno další uchovávání údajů pro uzavření nebo provedení smlouvy.

5. Bezpečnost dat

Snažíme se přijmout přiměřená opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jakož i neoprávněnému použití nebo padělání těchto údajů a minimalizaci souvisejících rizik. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, je však vždy spojené s riziky a žádný technický systém není zcela zbaven možnosti manipulace nebo sabotáže. Zpracováváme údaje shromážděné od vás v souladu s německým a evropským právem na ochranu údajů. Všichni zaměstnanci jsou povinni chránit soukromí údajů a dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů a jsou odpovídajícím způsobem školeni. Pro účely platby jsou vaše data předávána pomocí protokolu SSL a zašifrována.

 

IV. Poskytování služeb a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování dat

Kdykoli jsou naše služby vyžádány, náš systém automaticky sbírá data a informace o systému hostujícího počítače. Během této doby jsou shromažďovány následující údaje:

Data jsou také uložena v protokolových souborech našeho systému.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základem pro dočasné ukládání dat a protokolových souborů je Článek 6 odst. 1 f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Dočasné ukládání adresy IP systémem je nezbytné pro poskytování služeb uživateli počítače. Za tímto účelem musí být adresa IP uživatele uložena po dobu trvání relace. Data jsou uložena v souborech protokolu, aby byla zajištěna funkčnost služeb. Dále tato data slouží také k optimalizaci služeb a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Data jsou uložena po dobu trvání relace za účelem potírání podvodů (např. Platební podvod, porušení pravidel hry prostřednictvím používání více účtů toutéž osobou) a za účelem zabezpečení IT (např. Ochrana před útoky DDoS). Jinak jsou data uložena pouze pro účely statistického vyhodnocení. Abychom mohli sledovat dodržování pravidel používání a pravidel hry, vyhrazujeme si právo ukládat IP adresy a soubory protokolu po určitou dobu po využití našich služeb. Zejména tento postup slouží k tomu, aby se zabránilo některým případům zneužití nebo je vyřešil, a aby bylo možné v jednotlivých případech předat údaje vyšetřovacím orgánům nebo opravit chyby. Každé vyhodnocení údajů se provádí anonymně, kdykoli je to možné. Po uplynutí této lhůty jsou adresa IP a soubory protokolů zcela smazány, pokud neexistují povinné zákonné požadavky na ukládání dat nebo konkrétní trestní nebo zneužívající řízení. Za tímto účelem je naším oprávněným a naléhavým zájmem zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 f GDPR.

4. Doba uložení

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

5. Možnost vznesení námitky a vymazání

Sběr dat pro poskytování služeb a ukládání dat do souborů protokolu je nezbytně nutný k zajištění nepřerušeného poskytování služeb. V důsledku toho nemá uživatel možnost podat námitku.

 

V. Oznámení

1. Popis a rozsah zpracování dat

Do zařízení můžeme zaslat oznámení, abychom s vámi mohli sdílet informace o službách, zprávách a dalších důležitých zprávách.   

2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování dat je v případě existence smlouvy Článek 6 odst. 1 b GDPR.

3. Možnost vznesení námitky a vymazání

Můžete zabránit zpracování vašich dat použitím příslušných nastavení do vašeho systému. Přečtěte si prosím dokumentaci k systému, který používáte.

 

VI. Kontaktní formulář a e-mail, podpora ve hře

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách se nachází kontaktní formulář, který nás může kontaktovat elektronicky.

Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zaslané do vstupního formuláře nám budou zaslány a uloženy. Tato data jsou:

Případně můžeme být kontaktováni pomocí poskytnutého e-mailu. V takovém případě jsou osobní údaje uživatele uloženy pomocí e-mailu, který je zaslán. Případně můžete zaslat dotazy v průběhu hry. V tomto kontextu nejsou třetím stranám přeposílány žádné údaje. Data jsou použita výhradně ke zpracování dotazu.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 a GDPR, pokud uživatel poskytl souhlas. Právním základem pro zpracování údajů, které se předkládá při odeslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 f GDPR. Je-li e-mail určen k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 b GDPR.

3. Účel zpracování dat

Zpracováváme osobní údaje ze vstupního formuláře pouze pro zpracování komunikace. V případě, že se kontakt uskuteční prostřednictvím e-mailu, je zde také požadovaný legitimní zájem zpracovat data zde. Ostatní údaje zpracované během procesu podání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uložení

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Data jsou uchovávána po dobu šesti měsíců za účelem potírání podvodů a zlepšení podpory.

5. Možnost vznesení námitky a vymazání

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje, může kdykoli vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy při kontaktu, jsou v takovém případě smazány.

 

VII. Cookies, web beacons, atd.

1. Popis a rozsah zpracování dat

Cookies

Používáme tzv. soubory cookie, které jsou textové nebo pixelové, které jsou uloženy na displejovém zařízení uživatele. To se týká technologií, které lze použít k shromažďování určitých nastavení uživatele a technických informací, pomocí kterých může být uživatel identifikován. Využíváme cookies k tomu, abychom našim službám ulehčili. Některé prvky našich služeb vyžadují, aby byl uživatel identifikován. Používáme také soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování uživatele.

Navíc používáme cookies k cílení reklam. Soubory cookie jsou uloženy na displeji zařízení uživatele.

Existují trvalé soubory cookie, které jsou delší dobu uloženy na vašem zobrazovacím zařízení a soubory cookie relace, které jsou dočasně uloženy na vašem zobrazovacím zařízení a vymazány po poskytnutí služby.

Používáme potřebné soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie výkonu, soubory cookie pro cílení a inzerci a soubory cookie pro měření konverzí.

Potřebné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k využívání našich služeb. Bez těchto nezbytných souborů cookie je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout určité služby nebo funkce nebo že služby nebudou zobrazeny správně.

Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie umožňují rozpoznat vaše nastavení a poskytnout vám pokročilé a lépe přizpůsobené funkce, jako je například osobní úprava služeb, rozpoznání, zda jsme vás o některé věci požádali, nebo jste požádali o další služby.

Všechny tyto funkce nám pomáhají zlepšit služby, které vám poskytujeme

Soubory cookie výkonnosti. Někdy se nazývají soubory cookie pro analýzu, shromažďují informace o vašem využívání služeb a umožňují nám zlepšovat funkčnost našich služeb.

Například výkonné soubory cookie nám ukazují, které stránky se nejčastěji používají, jak vypadá celý vzor využití služeb, pomáhá nám odhalovat problémy s používáním služeb a zjišťujeme, zda je naše reklama prezentována efektivně nebo ne.

Cílení a reklamní soubory cookie. My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat cookies pro cílení nebo inzerci, abychom vám ukázali propagační akce, které jsou lépe přizpůsobeny vašim zájmům a preferencím.

Můžeme použít cookies pro cílení nebo inzerci, abychom omezili počet identických reklam, které se vám zobrazují s našimi službami, nebo abychom zjistili nebo zvýšili efektivitu našich marketingových kampaní.

Tyto soubory cookie zobrazují například to, co jste si prohlíželi při používání našich služeb, a tyto informace sdílíme s dalšími organizacemi, například s reklamními klienty. Zobrazení reklamy podporuje operace a další rozvoj našich služeb.

Soubory cookie pro měření konverzí.

Abychom našim uživatelům poskytli nejlepší možný herní zážitek, snažíme se neustále přidávat nové hráče do našich her. V procesu určování a řízení marketingových opatření používáme sledování konverzí. Tímto způsobem marketingový partner zaznamenává s naší pomocí, kdy uživatel dokončí registraci nebo předdefinovanou akci ve hře. K tomu dochází buď přímým automatizovaným kontaktem se serverem marketingového partnera nebo prostřednictvím zprostředkovatele služeb. Data, která přenášíme, jsou omezena na to, co je nejvíce nezbytné. Při používání našich služeb je uživatel informován o používání cookies. Pokud uživatel nechce, aby byly naše soubory cookie uloženy na displeji, chtěli by smazané uložené soubory cookie nebo si přejete být informováni o jejich ukládání, uživatel může podle toho nakonfigurovat svůj prohlížeč nebo mobilní koncové zařízení. Podrobné informace o tom, jak jsou tyto informace použity, naleznete v nápovědě prohlížeče. Chtěli bychom výslovně konstatovat, že v tomto případě nelze všechny funkce služeb využít v plném rozsahu. Pokud přistupujete k našim službám prostřednictvím třetích stran, může se stát, že používají cookies. Na to nemáme žádný vliv. Dodržujte pokyny pro ochranu dat těchto třetích stran.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání cookies je čl. 6 odst. 1 f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Účelem používání technicky potřebných souborů cookie je jednoduše použít. Některé funkce našeho softwaru nelze poskytnout bez použití cookies. Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich služeb a jejich obsahu. Prostřednictvím těchto souborů cookie se dozvídáme, jak jsou služby využívány, a tím neustále optimalizovat naše produkty. Pro tyto účely máme také oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 f GDPR. Dále máme oprávněný zájem na řízení reklamy v našich službách. Máme zájem o nalezení nových zákazníků. Abychom toho dosáhli, musí naši reklamní partneři používat cookies.

4. Délka uložení, možnost vznesení námitky a vymazání

Cookies jsou ukládány na zařízení uživatele a od nás jsou zasílány. Proto, jako uživatel, máte také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči nebo mobilním zařízení můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. K tomu může dojít také automaticky. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může se stát, že ne všechny funkce služeb mohou být použity jako celek.

 

VIII. Přihlášení prostřednictvím třetích stran

Nabízíme Vám možnost přihlášení k našim službám s přihlašovacími údaji dalších služeb ("partneři"). Není tedy nutné se znovu registrovat. Nezávazný seznam našich partnerů zahrnuje například Facebook, Google nebo Steam. V tomto případě se můžete přihlásit k našim službám prostřednictvím partnera. Za tímto účelem je váš účet u našeho partnera propojen s naší službou. Partner pak pošle nám příslušné informace, které slouží výhradně pro opatření k zajištění kvality a které se s žádným okamžikem nesdílí s třetími stranami. Další informace o službě, kterou upřednostňujete, naleznete na výše uvedeném kontaktu (viz „I. Jméno a adresa zodpovědné osoby“).

 

IX. Práva dotyčné osoby

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste dotyčnou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči zodpovědné straně.

1. Právo přístupu

Zodpovědnou stranu můžete požádat o potvrzení, zda dochází ke zpracování osobních údajů, který se vás týkají. Pokud takové zpracování probíhá, od zodpovědné strany si můžete vyžádat následující informace:

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, odeslány do třetí země nebo mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požádat o vhodné záruky podle čl. 46 GDPR v souvislosti s převodem.

2. Právo na nápravu

Máte právo na opravu a/nebo dokončení ve vztahu k odpovědné osobě za předpokladu, že zpracované osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Zodpovědná strana musí neprodleně provést opravu.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezené, mohou být tato data, s výjimkou jejich ukládání, zpracovávána pouze s vaším souhlasem nebo uplatněním, uplatňováním nebo obranou právních nároků nebo ochranou práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Je-li zpracování podle výše uvedených podmínek omezeno, bude příslušná strana informována před tím, než bude uplatněno omezení.

4. Právo na vymazání

Nabízíme možnost samostatně odstranit nebo opravit vlastní osobní údaje ve hře. Pokud jste přihlášeni do svého účtu, můžete své osobní údaje smazat v nastavení svého uživatelského účtu.

a) Povinnost vymazání

Můžete požádat, aby zodpovědná strana okamžitě vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud platí jeden z následujících důvodů:

b) Informace třetím stranám

Pokud odpovědná strana zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna tyto údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, uvedená strana přijme vhodná opatření, a to i technického charakteru as přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na implementaci, informovat zpracovatele údajů zpracovávající osobní údaje, které vy jako dotyčná osoba požádali o vymazání všech odkazů na toto osobních údajů nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Neexistuje právo na vymazání, pokud je zpracování vyžadováno k výkonu práva na svobodné vyjádření a informace;

5. Právo na informace

Pokud jste uplatnili nárok na informace o vymazání nebo omezení zpracování ve vztahu k odpovědné straně, je tato strana povinna sdílet tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování se všemi příjemci, kterým jsou osobní údaje, které se vás týkají byla zveřejněna, pokud se to nezdá být nemožné nebo je spojeno s nadměrnými náklady. Máte právo na informace o těchto příjemcích od odpovědné osoby.

6. Právo na přenositelnost dat

Máte právo obdržet osobní údaje týkající se vás, které jste poskytli zodpovědné straně, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Navíc máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez obtěžování odpovědné osoby, jíž byly poskytnuty osobní údaje,  

Při výkonu tohoto práva máte také právo zajistit, že osobní údaje, které se vás týkají, budou převedeny přímo z jedné zodpovědné strany na jinou odpovědnou stranu, pokud to bude technicky možné. Svoboda a práva ostatních nemohou být tímto způsobem ovlivněna. Právo přenositelnosti údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, nebo v rámci výkonu veřejné moci svěřené odpovědné osobě;

7. Právo na vznesení námitky

Máte právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 e nebo f GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto podmínkách. Odpovědná strana již zpracovává osobní údaje o vás, pokud uvedl strana může poskytnout důkaz o závažných důvodů hodných ochrany pro zpracování, které převažují nad svými zájmy, práv a svobod, nebo zpracování slouží tvrdit, cvičení, nebo bránit právní nároky. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovány za účelem přímého inzerování, máte právo kdykoliv podat námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je v souvislosti s přímou reklamou. Pokud máte námitky proti zpracování za účelem přímé reklamy, osobní údaje, které se vás týkají, nebudou pro tyto účely dále zpracovávány. Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit si právo na námitku pomocí automatizovaného procesu, který používá technické specifikace.

8. Právo na zrušení souhlasu s prohlášením o ochraně údajů

Kdykoli máte právo odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do data odstoupení od smlouvy.

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo neuplatňovat rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které bude mít právní účinek nebo podobně se vás bude týkat podobným způsobem. To se nevztahuje na rozhodnutí

a) nutné k uzavření nebo uskutečnění smlouvy mezi vámi a zodpovědnou stranou,

b) přípustná na základě práva Unie nebo členského státu, kterému podléhá odpovědná strana, a tato právní úprava obsahuje vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo

c) provedeného s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR za předpokladu, že čl. 9 odst. 2 a nebo g se nepoužije a byla přijata přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů. Pokud jde o situace uvedené v písmenech a) a c), zodpovědná strana přijme vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby na straně odpovědnou stranou vyjádřit své stanovisko a zpochybnit rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u orgánu dozoru

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho místa pobytu nebo zaměstnání nebo místo údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Orgán dozoru, kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 směrnice GDPR.